Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Юридическая электронная библиотека
Государственное строительство и местное самоуправление
Учебники
Учебники Украины

Источник № 5447:

Малиновський В.Я. Державне управління: Навчальний посібник. -Луцьк: Ред.-вид. відд. "Вежа " Вол. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2000. - 558 с.


Cодержание источника:
Стр.
Передмова
Розділ 1. Вступ до державного управління та його теоретико-методологічні основи 6
Глава 1.1. Природа і зміст державного управління 6
Глава 1.2. Управління як соціальне явище 11
1.2.1. Мета і суть управління 11
1.2.2. Ознаки державного управління 18
1.2.3. Суб'єкти і об'єкти державного управління 21
1.2.4. Риси державного управління
Глава 1.3. Предмет державного управління 27
1.3.1. Еволюція дослідження предмету державного управління 27
3.2. Особливості поняття "державне управління" 34
3.3. Визначення предмету державного управління 37
Глава 1.4. Метод теорії управління 39
4.1. Види методів теорії управління 40
4.2. Мистецтво управління 41
4.3. Структура курсу "Державне управління" 43
4.4. Категорії державного управління 45
Глава 1.5. Принципи державного управління 47
Розділ 2. Історичний досвід державного управління в Україні 58
Глава 2.1. Держава і управління Київської Русі 58
Глава 2.2. Галицько-Волинська держава та форми її управління 64
Глава 2.3. Управління в Українських землях за польсько-литовської доби 70
Глава 2.4. Український державний лад і управління періоду Визвольної боротьби 75
Глава 2.5. Державне управління періоду занепаду козацько-гетьманської держави 81
Глава 2.6. Управління і державний лад в Україні у XIX- поч. XX століть 91
2.6.1. Державне управління та місцеве самоврядування Австрійської імперії 92
2.6.2. Державне управління Російської імперії 95
2.6.3. Держа'вний лад Російської імперії (поч. XX ст. 1917 р.) 103
Глава 2.7. Українська державність у період визвольних змагань 1917-1920 років 105
2.7.1. Українська республіка в часи Центральної Ради 105
2.7.2. Українська гетьманська держава 109
2.7.3. Директорія Української Народної Республіки 111
1.1 А. Західно-Українська Народна Республіка 114
Глава 2.8. Державне управління Української РСР (1920-1991 РР-)
2.8.1. Радянська Україна у 20-ті роки 119
2.8.2. Радянська модернізація України у 30-ті роки 123
2.8.3. Україна під час Другої світової війни 128
2.8.4. Післявоєнна відбудова і розвиток України (1945-1956) 132
2.8.5. Україна в умовах десталінізації (1956-1964) 135
2.8.6. Україна в період застою та загострення кризи радянської системи (1965-1985) 137
2.8.7. Україна в часи перебудови і розпаду Радянського Союзу (1985-1991) 141
Розділ 3. Функції державного управління 149
Глава 3.1. Сутність і класифікація функцій державного управління 149
Глава 3.2. Характеристика загальних (основних) функцій 155
3.2.1. Адміністративно-політичні функції 156
3.2.2. Економічні функції 162
3.2.3. Соціальні функції 164
3.2.4. Культурно-освітні функції 167
Глава 3.3. Спеціальні (спеціалізовані) функції 168
3.3.1. Стратегічне планування 168
3.3.2. Функція прийняття управлінських рішень 179
3.3.3. Функція організації діяльності 192
3.3.4. Функція мотивації 201
3.3.5. Контрольна функція управління 211
Глава 3.4. Допоміжні функції 238
3.4.1. Управління людськими ресурсами 238
3.4.2. Фінансова діяльність і бюджетний процес 249
3.4.3. Юридично-судові функції 258
3.4.4. Діловодство та документування 261
3.4.5. Зв'язки з громадськістю (public relations) 268
Розділ 4. Методи державного управління 283
Глава 4.1. Поняття і класифікація методів державного управління 283
Глава 4.2. Організаційно-розпорядчі (адміністративні) методи 291
Глава 4.3. Економічні методи 304
Глава 4.4. Правові методи 317
Глава 4.5. Соціально-психологічні методи 323
Розділ 5. Державне управління та виконавча влада 330
Глава 5.1. Конституційна модель розподілу влади в Україні 330
Глава 5.2. Державне управління і виконавча влада: поняття, співвідношення, взаємозв'язок 338
Глава 5.3. Адміністративна реформа в Україні 345
5.3.1. Суть адміністративної реформи 345
5.3.2. Основні напрямки адміністративної реформи 350
Розділ 6. Апарат державного управління 369
Глава 6.1. Характеристика державного апарату 369
Глава 6.2. Поняття та правовий статус органів виконавчої влади 377
Глава 6.3. Конституційні засади побудови і діяльності системи органів виконавчої влади України 385
Розділ 7. Державна служба 426
Глава 7.1. Державна служба: поняття, риси, функції, принципи, види, організація 426
Глава 7.2. Система правових актів про державну службу та правовий статус державних службовців 437
Глава 7.3. Класифікація посад державних службовців 453
Глава 7.4. Проходження державної служби та управління державною службою 464
7.4.1. Процес проходження державної служби 464
7.4.2. Управління державною службою 490
Глава 7.5. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації державних службовців 494
Розділ 8. Акти та процедури управлінської діяльності 507
Глава 8.1. Форми управлінської діяльності 507
Глава 8,2. Правові акти управління 519
Глава 8.3. Звернення громадян та їх розгляд органами державного управління 534
Глава 8.4. Специфіка юридичної відповідальності в державному управлінні 541

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net