Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Юридическая электронная библиотека
Трудовое право
Учебники
Трудовое право Украины

Источник № 850:

Прокопенко В. I. Трудове право України: Підручник. — X.: Фірма «Консум», 1998. - 468 с


Cодержание источника:
Стр.
Загальна частина 7
Розділ І. Предмет трудового права України 7
§ 1. Власність національних багатств України як основа суспільної організації праці 7
§ 2. Поняття трудового права України як галузі права. Місце трудового права в системі права України 11
§ 3. Суспільні відносини, що становлять предмет регулювання трудового права України 15
§ 4. Метод правового регулювання трудових відносин 20
§ 5. Функції трудового права України 23
§ 6. Відмежування трудового права від суміжних галузей права 26
§ 7. Система трудового права України 32
Розділ II. Основні принципи трудового права України 36
§ 1. Поняття основних принципів трудового права України. 36
§ 2. Основні права і свободи громадян, закріплені в Конституції України, що визначають принципи правового регулювання трудових відносин 40
§ 3. Принципи трудового права, закріплені в Кодексі законів про працю України та інших законодавчих актах про працю 43
§ 4. Зміст принципів трудового права 46
Розділ III. Джерела трудового права України 58
§ 1. Поняття джерел трудового права України, їх класифікація 58
§ 2. Конституція України як основне джерело трудового права 63
§ 3. Кодекс законів про працю України та інші законодавчі акти України, що регулюють трудові відносини 66
§ 4. Підзаконні акти, що регулюють трудові відносини 70
§ 5. Локальні правові норми 74
§ 6. Значення керівних роз'яснень Верховного Суду України для однакового застосування судами чинного законодавства про працю 77
§ 7. Диференціація трудового законодавства України 83
§ 8. Міжнародні правові акти про працю 88
Розділ IV. Суб'єкти трудового права України. 93
§ 1. Поняття суб'єкта трудового права України 93
§2. Громадяни як суб'єкти трудового права України 97
§ 3. Власник або уповноважений ним орган як суб'єкт трудового права України 105
§4. Підприємство як суб'єкт трудового права України 109
§ 5. Трудовий колектив як суб'єкт трудового права України 113
§ 6. Профспілковий орган підприємства як суб'єкт трудового права України 116
§ 7. Державні органи, які виступають суб'єктами трудового права України 124
Розділ V. Колективний договір 126
§ 1. Історія виникнення колективних договорів і етапи їх розвитку в Україні 126
§ 2. Загальна характеристика міжнародних правових норм, що регулюють порядок укладення колективних договорів 132
§ 3. Поняття колективного договору 137
§ 4. Поняття колективних угод та їх види 141
§ 5. Колективні переговори по укладенню колективного договору 146
§6. Порядок укладення колективного договору і його зміст 152
§ 7. Контроль за виконанням колективного договору і види відповідальності за невиконання його зобов'язань 157
Розділ VI. Трудові правовідносини. 160
§ 1. Поняття трудових правовідносин 160
§ 2. Умови виникнення трудових правовідносин 163
§3. Підстави виникнення трудових правовідносин 166
§ 4. Зміст трудових правовідносин 174
Розділ VII. Правова організація працевлаштування громадян 178
§ 1. Поняття зайнятості населення. Правове регулювання працевлаштування громадян України 178
§ 2. Міжнародні правові акти про зайнятість 182
§ 3. Державні гарантії права на вибір виду зайнятості в Україні 188
§4. Поняття працевлаштування та його правові форми 193
§ 5. Правові відносини органів державної служби зайнятості з підприємствами 201
§ 6. Поняття безробітного і його правове становище 204
Особлива частина 212
Розділ VIII. Трудовий договір 212
§ 1. Поняття трудового договору 212
§2. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника. 217
§3 Зміст трудового договору 217
§4 Загальний порядок прийняття на роботу 220
§5. Види трудового договору 223
§6. Переведення на іншу роботу 229
§7. Підстави припинення трудового договору 235
§ 8. Загальні підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу 251
§ 9. Додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу 270
§ 10. Розірвання трудового договору на вимогу профспілкового чи іншого уповноваженого на представництво трудовим колективом органу 276
§ 11. Порядок звільнення з роботи 277
§ 12. Відсторонення працівника від роботи 283
§ 13. Порядок оформлення звільнення працівника з роботи 284
Розділ IX. Робочий час і час відпочинку 286
§ 1. Поняття робочого часу за трудовим правом України 286
§ 2. Види тривалості робочого часу 290
§ 3. Режим роботи і облік робочого часу 296
§ 4. Поняття надурочних робіт і порядок їх проведення 303
§ 5. Поняття відпочинку та його види 306
§ 6. Трудові відпустки 311
§ 7. Додаткові відпустки у зв'язку з навчанням. 315
§ 8. Соціальні відпустки 318
§ 9. Відпустки без збереження заробітної плати 320
§ 10. Порядок надання відпусток 321
Розділ X. Заробітна плата 327
§ 1. Поняття заробітної плати і методи 'її правового регулювання 327
§ 2. Нормування праці 330
§ 3. Тарифна система та її складові елементи 332
§ 4. Системи оплати праці 334
§ 5. Оплата праці при відхиленні від умов, передбачених тарифами 339
§ 6. Порядок виплати заробітної плати. Обчислення середнього заробітку 345
§ 7. Гарантії і компенсації 352
Розділ XI. Охорона праці 360
§ 1. Поняття охорони праці за трудовим правом 360
§ 2. Норми і правила з техніки безпеки і виробничої санітарії 363
§3 8 ч Інструктаж і навчання працівників правилам техніки безпеки і виробничої санітарії 369
§4 Забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту 374
§5 Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій 379
§6 Охорона праці жінок 383
§ 7. Охорона праці неповнолітніх 388
§ 8. Праця осіб зі зниженою працездатністю 391
§ 9. Нагляд і контроль за додержанням законодавства про охорону праці 392
Розділ XII. Внутрішній трудовий розпорядок при виконанні трудових обов'язків 401
§ 1. Поняття внутрішнього трудового розпорядку як основи організації праці 401
§ 2. Методи забезпечення трудової дисципліни 403
§ 3. Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку 405
§ 4. Заходи заохочення за сумлінне виконання трудових обов'язків 409
§ 5. Юридична відповідальність за порушення трудових обов'язків. Поняття дисциплінарного проступку 412
§ 6. Заходи стягнення за порушення трудових обов'язків і порядок їх застосування 415
§ 7. Громадські заходи стягнення і впливу за порушення трудової дисципліни 417
Розділ XIII. Матеріальна відповідальність сторін трудових правовідносин 421
§ 1. Поняття матеріальної відповідальності за трудовим правом 421
§ 2. Підстави і умови матеріальної відповідальності за трудовим правом 422
§ 3. Види матеріальної відповідальності. Обмеження матеріальна відповідальність робітників і службовців 426
§ 4. Повна матеріальна відповідальність 429
§ 5. Підвищена матеріальна відповідальність 436
§ 6. Порядок визначення розміру шкоди 439
§ 7. Порядок відшкодування шкоди 442
§ 8. Матеріальна відповідальність підприємств, установ, організацій за шкоду, заподіяну працівникам 444
Розділ XIV. Порядок розгляду трудових спорів 447
§ 1. Поняття трудових спорів та їх класифікація 447
§ 2. Розвиток порядку розгляду трудових спорів в Україні 451
§ 3. Комісія по трудових спорах як обов'язковий первинний орган по розгляду трудових спорів 455
§ 4. Судовий порядок розгляду трудових спорів 458
§ 5. Розгляд судом спорів про поновлення на роботі 463
§ 6. Порядок розгляду колективних трудових спорів (конфліктів) 468

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net